Vali Tegu!

Hea Kadrina valla kodanik!

Elu Kadrina vallas on pidevas muutumises. Enamasti paremuse poole. Oleme loonud valimisliidu Tegu Seob, sooviga jätkata Kadrina vallas toimuvaid arenguid. Kadrina märk on emakeele ausammas Sõna seob. Hea sõna viib hea teoni. Koos tegemine liidab inimesi ja seob kodukohaga. 

Meie, paljud tänased volikogu ja vallavalituse liikmed ning valimisliiduga liitunud aktiivsed kodanikud, soovime ja tahame, et positiivsed muutused jätkuksid.

MEIE VISIOON JA TEGEVUSKAVA  

Haridus

Visioon

Kadrina vallas on hea haridus lasteaiast gümnaasiumi lõpuni. Lastel ja noortel on võimalused, et olla aktiivsed, terved ja haritud. See tagab, et meie noored on edaspidises elus hästi toimetulevad.

Tegevused

 • Jätkame Kadrina Keskkoolis gümnaasiumiastmega. Töötame selle nimel, et õppe sisu ja vorm oleksid parimal võimalikul tasemel.
 • Alustame uueneva koolihoone projekteerimise ja ehitamisega. 
 • Alushariduses ja põhikooli astmes arendame tugiteenuseid, mis tagavad iga lapse parima võimetekohase arengu. 
 • Panustame noorsootöösse ja huviharidusse. Otsime lahendusi transpordi korralduseks keskusest kaugemal huviringides osalejatele. 
 • Teeme koostööd Kadrina hariduskoguga.

Elukeskkond

Visioon

Valla küladel on hea ühendus keskuse ja teenustega. Keskkond on elamiseks ning olemiseks atraktiivne, kaasaegne ja turvaline erinevas vanuses inimestele, sh meie külalistele. 

Tegevused

 • Töötame selle nimel, et valla teed oleks head ja läbitavad aastaringselt. Järkjärgult katame olulisemad teed mustkattega alustades enamkasutatavatest teedest.
 • Uue üldplaneeringuga paneme paika kergliiklusteede võrgustiku ja valgustuse. Otsime lisarahastust nende rajamiseks. 
 • Töötame üldplaneeringu koostamise käigus välja erateede avaliku kasutuse ja hoolduse reeglid.
 • Loome koostöövormi, mis annab huvigruppidele võimaluse ka ise panustada teedesse. 
 • Asfalteerime Kadrina kalmistu sissesõidutee ja parkla. 
 • Koostöös maanteeametiga rajame Kadrina alevikus Tapa teele kõnnitee. 
 • Toetame külakogukondade algatusi ja külade esindajate kaasamist maaelukomisjoni.
 • Liigume edasi läbimõeldud tänapäevase alevikukeskuse väljaarendamisega. 
 • Uuendame ja rajame täiendavalt tänavalgustust (sh mänguväljakute valgustus).
 • Tegeleme Kadrina paisjärve tervisega.
 • Aitame kaasa korterelamute renoveerimiskogemuse jagamisel. 
 • Loome tingimused elamuehituse arenguks Kadrinas ja Huljal. 
 • Loome kriisikindluse. Generaatori valmidus Kadrinas, Huljal, Vohnjas. Tagame toimiva kriisikeskuse loomise ja elanikkonnakaitse teavitustöö. 
 • Jätkame kultuuritänava projektiga.
 • Panustame jätkuvalt valda tutvustavatesse tegevustesse ja turundusse.

Inimesed

Visioon

Meie kõik, valla elanikud, saame hästi tööd teha ja puhata. Meie inimestel on head võimalused aktiivseks puhkuseks ning eneseteostuseks kultuuris, spordis ja seltsitegevustes. Igas vanuses inimestel on hea elada, eakatel on abi, mida nad vajavad. Noortel on eneseteostust võimaldavaid ja pere majanduslikke vajadusi katvaid töökohti. Arukate ideedega tegusad inimesed tahavad ja saavad oma potentsiaali rakendada. Valla juhtimine on läbipaistev, koostööd väärtustav ja kaasav. Iga inimene on oluline. 

Tegevused

 • Arendame sotsiaalteenuseid, et eakad tuleksid võimalikult kaua toime oma kodus.
 • Parandame bussiliinide korraldust arvestades õpilaste ja elanike  vajadusi. 
 • Teeme koostööd ettevõtlike inimestega kultuuris, spordis, kodanikeühendustes.
 • Hoiame kogukondlikke traditsioone ja oleme avatud uutele ettevõtmistele. 
 • Toetame vabaühenduste projekte.
 • Toetame noortevolikogu tegevust. 
 • Loome noorte omaalgatuste toetamise korra.

ÜLEVAADE TEGUDEST

Viimase valitsusperioodi jooksul oleme olnud edukad valla arendamisel, te olete seda tähele pannud, olete meid tunnustanud. Miks me julgeme lubada, et teeme elu veel paremaks? Sest meil on koostöövaim!

Viimasel valimisperioodil on meie osalusel ja juhtimisel:

 • ehitatud Kadrinasse tervisekeskus
 • valminud Viru tänava, Pargi tänava ja Rakvere tee kõnniteed ja parklad
 • kaetud mustkattega Hulja-Vandu-Neeruti tee
 • renoveeritud Kadrina lasteaia fassaad ja õueala
 • rajatud Hulja lasteaia maja uus mänguväljak
 • kaasajastatud spordikeskuse olmetingimused ja rajatud maja juurde parkla
 • rajatud uued mängu- ja spordiväljakud Vohnjas, Huljal, Kihleveres, Ridakülas, Kadrinas.
 • uuendatud ja täiustatud tänavalgustust Kadrinas ja Huljal
 • panustatud Kadrina terviseraja arengusse
 • valminud Kadrina tänapäevane rulapark, õunaaia puhkeala koos ronimisseina ja teiste atraktsioonidega
 • teostatud Ristisalu projekt, töös on kultuuritänav loomine
 • uuendatud Läsna rahvamaja fassaad, töös on siseruumide kaasajastamine
 • kaasajastatud rahvamaja (uus küttesüsteem, uus lava ja kardinad, heli ja valgus)
 • korrastatud laululava
 • rajatud ligipääs liikumisraskustes inimestele Läsna rahvamajja, Hulja raamatukogusse ja vallamaja teisele korrusele
 • algatatud valla elutööpreemia väljaandmine
 • loodud Kadrina Kultuurikoda, kus kultuuri- ja noorsootöövaldkonna koostöö toimib üle vallaliselt
 • algatatud hariduselu tuleviku nimel diskussioon, millest on välja kasvanud arenguprotsess
 • rakendatud õpetajaks ja tugispetsialistiks õppimise stipendiumi
 • käivitatud kaasav eelarve, mille toel on juba valminud madalseiklusrada, rattarada ja Kadrina paisjärve puhkeala
 • uuendatud huvihariduse toetamise korda, et õpilaste huvidele vastav tegevus oleks kättesaadav
 • uuendatud spordi ja kultuuri toetamise korda, et see oleks läbipaistev ja toetaks valdkonna arengut
 • rakendatud uus sotsiaalteenuste ja toetuste kord
 • tõstetud hooldajatoetust
 • tõstetud sünnitoetust
 • loodud kooli mineku rahaline toetus
 • käivitatud noortevolikogu
 • renoveeritud koolistaadion
 • läbi viidud koolihoone arhitektuurikonkurss
 • alustatud alevikukeskuse arhitektuurikonkursiga
 • valminud detailplaneering kolme kortermaja ehitamiseks Kadrinasse

Meie tegusad inimesed on omal initsiatiivil algatanud ja eestvedanud ettevõtmisi: 

Nostalgiakeskus, Kadrina suusarada, Kadrina Paisjärve jooks, Tamsalu-Neeruti Maraton, Kadrina ronimisseina ehitamine, Basseinitriatlon, Pariisi Maastikumaraton, Saunaklubi, Hulja Auto-Motoklubi, Lasteaia heategevuslik tuluõhtu, Kadrina liuväli, Vohnja suusarada…